Sikkerhed, regler og vedtægter

På denne side kan du sætte dig ind i klubbens forhold. Det er vigtigt at du læser emnerne herunder hvis du er medlem af klubben. Tekstindholdet kan lukkes og åbnes via +/– i højre side af emnebjælken. 

Sikkerhedsbestemmelser

20.1.2021

§ 1 Navn og hjemsted

§1 – Generelle sikkerhedsbestemmelser

Det er obligatorisk at deltage i det af klubben udbudte kursus i kajakroning og sikkerhed på vandet, snarest efter indmelding i Langå kajakklub. Certifikat fra anden klub godtages
Når du har gennemgået kurset (IPP2 eller DGI havkajakroer 1) er du frigivet roer
Roeren skal bære godkendt svømmevest
Roeren skal indtegne sig på Logbogen med oplysning om starttidspunkt, destination, forventet hjemkomst og faktisk hjemkomst
Som medlem af Langå kajakklub har man som overordnet princip selv ansvar for sikkerhed og færdigheder i forbindelse med roningen, uanset om det foregår i klubbens kajak eller egen kajak.
Lider du af en kronisk sygdom eller en lidelse der kan have indflydelse på roningen, er det hensigtsmæssigt at informere en af de øvrige deltagere på en fællestur

Vinterroning (1.oktober til 30. april):

For at blive frigivet til vinterroning skal du have deltaget i det af klubben udbudte kursus i roning og sikkerhed i koldt vand

§2 – Dagligt rovand

Det daglige rovand defineres som Gudenå fra Tangeværket nedstrøms og til kano-og kajakklub Gudenå, Randers og Nørreå
Klubbens andre farvande er alle sejlbare danske søer og åer i en afstand indtil 50 m fra bredden
Vand ud over denne afstand fra bredden samt havet er åbent vand og kræver speciel
frigivelse af medlemmer, der vurderes kompetente

§3 – Roning med børn og unge:

Roere skal være fyldt 12 år
Roere under 18 år skal altid ro sammen med en frigiven voksen
Roere mellem 12 og 15 år skal altid ro sammen med en frigiven voksen 1 til 1 og kun med tilladelse fra forældre/værge
Navn på forældre/værge noteres i logbog

Ved roning i 2`kajak må frigivne roere medtage et barn. Den frigivne roer har ansvaret for barnet

§4 – Det påhviler klubbens bestyrelse at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben.

Vedtægter for Langå Kajakklub

25.2.2020


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Langå Kajakklub. Foreningen er stiftet 2019 og har hjemsted i Randers Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at lette adgangen til kajakroning på Gudenå med udgangspunkt i Langå. At træne og skabe muligheder for samvær med andre kajakroere og arrangere fælles ture. Foreningen er medlem af DGI. Foreningen råder over kajakhus med et antal pladser, som bestyrelsen administrerer efter klubbens love.Foreningen agter selv at erhverve et antal kajakker, som kan benyttes af foreningens medlemmer efter klubbens nærmere regler herom. Foreningen samarbejder med Langå Bådelaug. Brug og vedligeholdelse af kajakhus, området ved kajakhus og flydepontonner er kajakklubbens ansvar med hensyn til arbejdskraft. Langå Bådelaug leverer materialer. Vilkårene for samarbejdet er fastlagt i en skriftlig samarbejdsaftale mellem Langå Bådelaug og Langå Kajakklub.§3 Medlemskab

Som medlemmer optages alle, der vil overholde foreningens formål og sikkerhedsbestemmelser. Primært personer over 12 år. Alle medlemmer indmeldes individuelt og registreres med navn, adresse fødselsdato og år. Medlemskab af kajakklubben er samtidigt et passivt medlemskab af Langå Bådelaug. Medlemmer har fri adgang til Bådelaugets klubhus.


§4 Kontingent

Kontingent for den forestående sæson fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent dækker for perioden 1. marts til 28./29. februar og indbetales én gang årligt inden 1. marts. Ved nyindmeldelse i løbet af året betales kun for det antal måneder man er medlem i indmeldelsesåret. Følgende år betales normalt kontingent for helt år. Uden rettidig betaling af kontingent er man ikke gyldigt medlem og mister sine klubrettigheder og stemmeret.


§5 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere medlemmer, der skønnes at modarbejde klubbens formål og interessser eller opfører sig i strid med foreningens vedtægter og moral. I sager hvor eksklusion skønnes for strengt, kan pålægges en sanktion. Et ekskluderet medlem har ret til at tale på generalforsamlingen og få prøvet sagen i dette forum.


§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan give, forandre eller ophæve klubbens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden 1. april. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med personlig mail til klubmedlemmer. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dato for generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til medlemmerne.


Dagsorden for generalforsamlingen skal bestå af følgende punkter:

· Valg af dirigent og referent

· Formandens beretning for det forløbne år til godkendelse.

· Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, forslag til kontingent og budget for nye år.

· Eventuelle beretninger fra udvalg

· Behandling af indkomne forslag

· Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Opstillede kandidater vælges ved simpelt flertal ved håndsoprækning eller hvis nogen kræver det ved skriftlig afstemning. I stiftelsesåret vælges alle 7 på en gang. · 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i ulige år. Revisor og 1 suppleant vælges hvert år.
· Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,kasserer, sekretær og pladsansvarlig. Suppleanter har ikke stemmeret.
· Eventuelt. – Emner debatteret under dette punkt kan ikke vedtages af generalforsamlingen.


§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formand eller næstformand er til stede. Der føres referat over bestyrelsens møder, og referat underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner skal underskrives af både formand og kasserer i forening. Eventuel lånoptagelse, der overstiger 50% af de budgetterede årlige kontingentindtægter , skal godkendes på en generalforsamling. Klubben hæfter overfor 3. mand alene med sin formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt.


§ 9 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, bortset fra 1. regnskabsår, som går fra 11.9.2019 til 31.12.2020. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift samt alle bestyrelses- medlemmers underskrifter.


§10 Revision

Revisor skal forud for den årlige generalforsamling gennemgå regnskabet og konstatere at beholdningerne er til stede. Revisor kan til enhver tid forlange at efterse regnskab og beholdninger.


§11 Opløsning

Der kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum og 2/3 flertal for at opløse klubben. Ved opløsning af klubben udtager ejerne materiel, som er privatejet. Materiel og midler, der tilhører klubben, skal gives til et almennyttigt formål indenfor kajaksport.

:

 Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling og ophør af bådpladser til opbevaring af medlemmernes privatejede kajakker.

Bestyrelsen er ansvarlig for at de angivne retningslinjer overholdes.

Privatejede kajakker opbevares i klubbens kajakhus og henligger på ejerens eget ansvar og risiko. Ejeren skal selv sørge for forsikring mod brand, tyveri og hærværk.  Opbevaringen sker mod et lejegebyr . Alle både skal være mærket med ejerens navn og telefonnummer.

Tildeling og ophør af private bådpladser besluttes efter følgende retningslinjer.

 

Tildeling af bådplads.

Det er muligt, for aktive medlemmer, at få tildelt 1 og kun 1 K1-bådplads, alternativt kan 2 medlemmer tilsammen få tildelt 1 og kun 1 K2-bådplads, såfremt kajakken kan indpasses i kajakhusets dimensioner. Brugeren af pladsen er pligtig til, i lighed med øvrige medlemmer, at registrere roning i logbogen for hver enkelt tur.

Ledige pladser tildeles efter venteliste. Ventelisten er for aktive medlemmer som ror min. 100 km om året.

Tildelingen af pladser sker efter hvor lang tid man som medlem har stået på ventelisten.

Klubbens instruktører kan tildeles 1 bådplads hver uden for venteliste.  Såfremt instruktøren stopper som instruktør ophører bådpladsen.

 

Ophør af bådplads.

Ved manglende indbetaling af kontingent eller pladsleje bortfalder retten til bådplads.

Private både som anvendes mindre end 100 km. / år anses som inaktiv og mister dermed retten til pladsen. Særlige omstændigheder som f.eks. sygdom eller rejse kan fritage ejeren for kravet et enkelt år. Kravet kan endvidere fraviges, såfremt der ikke står nogen på ventelisten.

 

Er retten til bådpladsen ophørt i h.t. det ovenfor beskrevne, påhviler det ejeren at borttage kajakken inden 30 dage.

 

:

 

Medlemmer af Langå Kajakklub kan frit bruge klubbens kajakker og udstyr til dagsture i det daglige rovand i henhold til sikkerhedsreglerne.

Kajakken bookes via medlemssiden på Facebook. Der oprettes en begivenhed og den kajak man ønsker at reservere, bookes her.

Ture over flere dage foregår kun i klubregi, hvor medlemmerne har mulighed for at tilmelde sig.

Det er kun klubbens instruktører, der må tage ikke medlemmer med i klubbens kajakker. Dog undtaget 2-er kajakkerne, hvor et uddannet medlem må tage en gæst med.

Kajakken rengøres/aftørres både ud og indvendig efter brug og lugerne lades åbne. Øvrigt udstyr rengøres. Kajakken placeres i reolen under samme nummer som angivet på kajakken.

Låntageren har ansvaret for at kajakken med udstyr tilbageleveres i samme stand, som det er modtaget. Evt. opståede mangler på det lånte udstyr angives ved levering i logbogen, samt til et bestyrelsesmedlem.

Wirelås skal anvendes under transport og opbevaring uden for klubbens område.

Kajakken er skade-forsikret under transport, isætning og optagning via klubbens forsikring.

 

:

 

  • 750 kg’s trailer til 12 kajakker
  • Registreringsnummer: EF 51 54
  • Mærke: Brenderup
  • Stelnummer: xxxxxxxx
  • Tilladt totalvægt: 750 kg
  • Egenvægt: 350 kg

Placering
Kajaktraileren findes aflåst ved Langå Kajakklubs hus ved Skovlyst parkeringsplads. Nøgle til trailerlåsene er identisk med klubhusets nøgle.

Reservation
Instruktører/arrangører af klubture har førsteret til kajaktraileren. Bestyrelsen skal spørges om tilladelse ved lån af kajaktrailer.

Vægt
Kajaktraileren har en maksimal tilladt totalvægt på 750 kg og må laste 400 kg, dvs. den tomme trailer vejer 350 kg. På registreringsattesten på din bil kan du se hvor meget din bil må trække. Der er opgivet største totalvægt med og uden påløbsbremse. Traileren har ingen påløbsbremse.

Trailerkørekort
Da traileren har en maksimal tilladt totalvægt på 750 kg er det IKKE nødvendigt med et trailerkørekort for at køre med kajaktraileren.

Hastighed
På landevejen er maksimal tilladt hastighed 70 km/t. På motorvejen er det 80 km/t. Tag højde for den nedsatte hastighed ved planlægningen af din tur.

Kajakker
Kajaktraileren er bygget til at kunne transportere 16 kajakker. Kajakker skal læsses fra bunden mod top. Traileren bliver mere stabil ved at sørge for at tyngdepunktet ligger så lavt som mulig.

Papirer
En kopi af trailerens registreringsattest SKAL medbringes ved kørsel herhjemme. Kajaktraileren er forsynet med boks til pagajer, samt en kasse med kopi af registreringsattest, stropper til kajakfastspænding og adapter til strøm ved anhængertræk. Når man kører med trailer skal man også medbringe registreringsattesten på den bil der trækker traileren.

Forsikring
Der er tegnet kaskoforsikring på traileren og der er tegnet en transportforsikring, der dækker de kajakker der transporteres. Kajakkerne er dækket op til en samlet nypris af 150.000 kr. Transportforsikringen dækker uheld. Den dækker f.eks. ikke, hvis man glemmer at fastspænde en kajak ordentligt.
Trailerens forsikring dækker heller ikke når man som chauffør forvolder skade med traileren. Bakker man f.eks. ind i en anden bil med kajaktraileren, så er det bilens ansvarsforsikring der dækker skaden. Det er vigtigt, at du sikrer at bilens træk er forsikret.

Fastspænding
I kassen med registreringsattest er der også et antal stropper til fastspænding af kajakker. Det er chaufførens ansvar at alle kajakker er ordentlig fastspændt. Kajakkerne fastspændes løbende. Herefter tager man det yderste lag oppefra og nedefter. Det inderste lag fastspændes ligesom man ville fastspænde kajakken på tagbøjlerne af en bil.
Det yderste lag skal sikres ved at trække stroppen igennem øjet for enden af stangen. (Spørg endelig hvis du er i tvivl.)

Ansvar
Det er chaufførens ansvar at alle kajakker er fastspændt ordentlig på traileren og at traileren er fastspændt ordentlig på det trækkende køretøj. Kontroller at traileren sidder ordentlig fast på trækkrogen ved løfte op i trækstangen. Det elektriske stik skal være sat i (Der forefindes en adapter til 7-benede stik). Kontroller at lyset virker. Det gælder såvel lys, bremselygter og blinklys. Sikringsviren skal være fastgjort til bilen. Hænger kajakkerne mere end 1 meter ud over bagenden af traileren skal der hægtes en tydelig markering i enden af en eller flere af kajakkerne.
Eventuelle bøder betales af chaufføren.